THỎA THUẬN CẤP QUYỀN

 

 

Thoản thuận cấp quyền Dùng Một Lần

 

Thỏa thuận cấp phép này ("Thỏa thuận") là hợp đồng pháp lý giữa bạn (“Người dùng cuối” hoặc “Người được cấp phép”) và Musuclicense, (“Musiclicenses” hoặc “Licensor”), nhằm mục đích cho Người được cấp phép sử dụng các quyền nhất định trong và cho các tác phẩm âm nhạc và bản ghi âm (sau đây gọi là “Bản ghi âm”). Bằng cách tải xuống Bản ghi từ trang web của chúng tôi, bạn đồng ý thực hiện giao dịch này bằng phương thức điện tử và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này đối với các Bản ghi đó. Nếu bạn không chấp nhận hoặc đồng ý với các điều khoản này, không tải xuống Bản ghi.

1.Việc sử dụng Bản ghi hoàn toàn tuân theo các điều khoản, điều kiện và hạn chế quy định tại Mục I và II của Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ thông tin nào do Bên được cấp phép cung cấp trong Phần I bị thiếu, bị bỏ qua hoặc không chính xác, thì giấy phép này có thể bị Musiclicenses vô hiệu. Giấy phép này dành cho một dự án phim nhằm quảng bá cho một tổ chức, pháp nhân, công ty, sản phẩm hoặc những thứ tương tự (được gọi chung là “Khách hàng cuối”). Việc đặt nhãn hiệu, biểu tượng, tên hoặc số nhận dạng khác của nhiều hơn một Khách hàng cuối vào dự án là vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này. Các dự án đồng thương hiệu, tức là những dự án có thương hiệu, biểu trưng, ​​tên hoặc số nhận dạng khác của nhiều Khách hàng cuối, yêu cầu giấy phép tùy chỉnh bằng văn bản từ Musiclicenses.

2. Bạn thừa nhận rằng mỗi Bản ghi là tài sản của Bên cấp phép và các nhạc sĩ, nhà sản xuất và nhà soạn nhạc của họ (“Nghệ sĩ”). Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một tổ chức, pháp nhân hoặc công ty, thì pháp nhân đó bị ràng buộc với giấy phép được cấp và các hạn chế và giới hạn được nêu chi tiết ở đây (và pháp nhân hoặc tổ chức đó được bao gồm trong thuật ngữ "Bên được cấp phép") bất kể công việc tương lai của bạn và / hoặc mối quan hệ với tổ chức đó. Bạn thừa nhận những tuyên bố mà bạn đã đưa ra về chi tiết giấy phép bao gồm loại dự án, quy mô, phân phối, quảng cáo trả tiền, lãnh thổ, thời hạn và tính độc quyền là đúng và chính xác. 2. Xem xét các lời hứa chung có trong tài liệu này và khoản thanh toán cho Bên cấp phép trong Mục I của Thỏa thuận này (số tiền được liệt kê theo phí), Bên cấp phép theo đây cấp cho Bên được cấp phép giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Bản ghi của các Nghệ sĩ đó được đại diện bởi Người cấp phép, tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này và Điều khoản sử dụng của Musiclicenses được đưa vào đây bằng cách tham chiếu với cùng một hiệu lực và hiệu lực như thể được nêu đầy đủ ở đây.
3. Không cần thông báo trước, Bên cấp phép có thể tự động chấm dứt Thỏa thuận này trong trường hợp Bên được cấp phép vi phạm Mục II Đoạn 1 và Đoạn 11.a.—h. của Thỏa thuận này. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ loại vi phạm hoặc vi phạm nào khác, Bên cấp phép có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản, như được quy định tại Đoạn 19, bằng thư thường xuyên hoặc bảo đảm đến địa chỉ thực của Bên được cấp phép hoặc liên lạc điện tử như email cho Bên được cấp phép theo địa chỉ Bên được cấp phép cung cấp địa chỉ email. Nếu Bên được cấp phép không khắc phục được vi phạm mà Bên cấp phép khiếu nại trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận được thông báo qua thư, thì Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt vào ngày mười lăm (15). Trong trường hợp chấm dứt Thỏa thuận này do Người được cấp phép vi phạm, Người cấp phép sẽ có quyền giữ lại bất kỳ khoản phí nào mà Người được cấp phép trả theo Thỏa thuận này cùng với các biện pháp pháp lý khác.

4. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, bất kỳ việc sử dụng Bản ghi nào đều bị cấm và có thể bị coi là hành vi vi phạm bản quyền thuộc sở hữu của Nghệ sĩ hoặc Người cấp phép và có thể bị kiện theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác.

5. Việc sử dụng Bản ghi hoàn toàn tuân theo các quy tắc được quy định trong Thỏa thuận này.

6. Bên cấp phép đại diện và đảm bảo rằng mình sở hữu hoặc kiểm soát 100% bản quyền trong sáng tác và 100% bản quyền trong Bản chính và có quyền cấp các quyền được cấp cho Bên được cấp phép theo thỏa thuận này.

7. Bản ghi và tài liệu đi kèm (nếu có) được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Bên cấp phép không đại diện hoặc đảm bảo rằng các bản ghi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bên được cấp phép hoặc việc sử dụng nó sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Toàn bộ rủi ro về chất lượng và hiệu suất của các bản ghi là thuộc về Bên được cấp phép. Nếu bản ghi bị lỗi, Bên được cấp phép, chứ không phải Bên cấp phép, sẽ chịu toàn bộ chi phí của tất cả các chỉnh sửa cần thiết.

8. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của LICENSORS và biện pháp khắc phục độc quyền của Bên được cấp phép, đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc Bên được cấp phép sử dụng Bản ghi hoặc tài liệu đi kèm (nếu có), hoặc từ các hành động của Bên được cấp phép trong việc tải xuống như sau:

a.Bên được cấp phép, theo yêu cầu của Bên cấp phép, được phép tải xuống lại Bản ghi, tại một địa điểm do Bên cấp phép cung cấp;

b.Nếu Bên được cấp phép tiếp tục không thể tải xuống Bản ghi, Bên cấp phép sẽ hoàn lại khoản phí mà Bên được cấp phép thực trả liên quan đến việc sử dụng các Bản ghi đó, miễn là Bên cấp phép xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình rằng Bên được cấp phép không thể tải xuống các Bản ghi đó thành công.

c.Trong mọi trường hợp, Bên cấp phép hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, cổ đông, đối tác hoặc đại lý nào của Bên cấp phép sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, trừng phạt, gương mẫu hoặc do hậu quả nào (bao gồm thiệt hại do mất lợi nhuận, gián đoạn, mất kinh doanh thông tin, hoặc bất kỳ tổn thất tiền tệ nào khác) liên quan đến bất kỳ khiếu nại, mất mát, thiệt hại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục khác phát sinh theo hoặc ngoài thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng, dựa vào, truy cập hoặc khai thác các bản ghi âm của Bên được cấp phép , hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc bất kỳ quyền nào được cấp cho. Bên được cấp phép dưới đây, ngay cả khi Bên cấp phép đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy, cho dù hành động dựa trên hợp đồng, hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các hành vi khác.

d.Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp tối đa của Bên cấp phép theo thỏa thuận này, giấy phép được cung cấp dưới đây, hoặc việc sử dụng hoặc khai thác bất kỳ hoặc tất cả các bản ghi theo bất kỳ cách nào sẽ bị giới hạn ở các khoản phí mà Bên được cấp phép thực trả cho Bên cấp phép theo Thỏa thuận này trong tôn trọng việc sử dụng các bản ghi âm.

9. Giấy phép này là của cá nhân đối với Bên được cấp phép và tuân thủ nghiêm ngặt việc thực hiện các quyền được nêu ở đây. Các quyền và nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận này không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao theo cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên cấp phép. Người cấp phép có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý của Người được cấp phép.

10. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ các Bản nhạc vô hại, và các cán bộ, người quản lý, thành viên, nhân viên, luật sư, đại diện và đại lý của nó, khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ và các chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ: (a) việc bạn sử dụng Thỏa thuận này; (b) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này; (c) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền tác giả, tài sản hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (d) bất kỳ khiếu nại nào rằng việc bạn sử dụng Thỏa thuận này đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba.

11. Trừ khi có quy định khác trong Mục I của Thỏa thuận này, Bên được cấp phép đồng ý rằng Bên được cấp phép sẽ không sử dụng Bản ghi theo bất kỳ cách cư xử nào được mô tả dưới đây:

a. Các dự án và sản phẩm kết hợp Bản ghi có thể không được kiếm tiền, điều này liên quan đến Bên được cấp phép:

              i.đặt một video hoặc các video chứa Bản ghi trên các dịch vụ lưu trữ video như, nhưng không giới hạn ở, YouTube, AND;

              ii.cho phép sự hiện diện của quảng cáo trả tiền với (các) video như vậy và

              iii.được hưởng một phần doanh thu từ bất kỳ quảng cáo nào như vậy.

b. Bản ghi không được bán dưới dạng tệp nhạc độc lập hoặc được đưa vào bất kỳ sản phẩm, thư viện hoặc bộ sưu tập phương tiện / cổ phiếu nào khác để phân phối hoặc bán lại. Bên được cấp phép không được tháo rời, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, dịch hoặc giải mã các Bản ghi vì bất kỳ lý do gì.

c. Bản ghi không được sử dụng cho sản phẩm nhằm mục đích bán lại, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở sản phẩm kỹ thuật số (mẫu điện tử cho trang web hoặc ứng dụng, phần mềm và ứng dụng di động, trò chơi điện tử, phần tử chứng khoán hoặc phim / hình minh họa để bán lại) hoặc vật lý sản phẩm (DVD, BluRay, hoặc bộ nhớ ngoài như ổ USB).

d. Nếu Bên được cấp phép cung cấp Bản ghi hoặc tác phẩm kết hợp Bản ghi cho khách hàng như một phần của sản phẩm công việc của mình, thì khách hàng không được sử dụng lại Bản ghi hoặc các tác phẩm kết hợp Bản ghi cho bất kỳ mục đích nào khác.

e. Bản ghi âm không được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào cùng với hoặc theo bất kỳ cách nào có thể bị coi là khiêu dâm, tục tĩu, lạm dụng, vô đạo đức, bất hợp pháp hoặc xúi giục hành động bất hợp pháp.

f. Bản ghi âm sẽ không được sử dụng cùng với chủ đề nhạy cảm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Musiclicenses; chủ đề nhạy cảm bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động tình dục hoặc ảnh khỏa thân có xu hướng tình dục; sử dụng thuốc lá, rượu hoặc ma túy; các vấn đề sức khỏe và chức năng cơ thể; các hoạt động bất hợp pháp; bạo lực quá mức hoặc đồ họa; và nội dung chính trị.

g. Bản ghi âm không được sử dụng theo cách có thể bị coi là xâm phạm quyền riêng tư, nói xấu, bôi nhọ hoặc gian lận, giả dối hoặc gây hiểu lầm hoặc theo cách gây thù hận hoặc xúc phạm bất kỳ chủng tộc, quốc tịch, danh tính dân tộc, giới tính, nhận dạng giới tính hoặc tình dục định hướng, hoặc niềm tin chính trị hoặc tôn giáo, cho dù trực tiếp hoặc trong bối cảnh hoặc cạnh nhau với các tài liệu khác.

h. Bản ghi âm không được sử dụng theo bất kỳ cách nào tạo ra suy luận sai lầm hoặc đặt Bản ghi âm trong bối cảnh có khả năng dẫn đến việc đưa Bản ghi âm, Bản nhạc hoặc bất kỳ Nghệ sĩ nào vào (1) sự thiếu tôn trọng của công chúng, (2) sự khinh bỉ, (3) khinh thường, (4) tai tiếng, (5) chế giễu, hoặc (6) có khả năng gây sốc, xúc phạm hoặc xúc phạm cộng đồng hoặc đạo đức công cộng hoặc lễ phép hoặc định kiến ​​về Nhạc, bất kỳ Nghệ sĩ nào hoặc bất kỳ người hoặc tài sản nào trong Bản ghi , hoặc làm giảm giá trị hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công khai của Musiclicenses hoặc bất kỳ Nghệ sĩ nào của nó.

13. Các bên của Hợp đồng này là các nhà thầu độc lập và không bên nào được đưa ra bất kỳ đại diện nào khác. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc việc làm nào giữa các bên. Không bên nào có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc đại diện nào thay mặt cho bên kia.

14. Bên cấp phép và Bên được cấp phép đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng Bản ghi nào theo cách không được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng hoặc vi phạm một điều khoản của Thỏa thuận này đều cấu thành vi phạm bản quyền và việc sử dụng trái phép đó sẽ cho phép Bên cấp phép bồi thường thiệt hại với số tiền là mười (10 ) nhân với lệ phí giấy phép tiêu chuẩn cho mỗi lần vi phạm. Các bên trong hợp đồng này đồng ý rằng thiệt hại thực tế của Bên cấp phép trong trường hợp Bên được cấp phép vi phạm kiểu này sẽ khó xác định dứt điểm dựa trên những điều không chắc chắn liên quan đến (1) ảnh hưởng đến danh tiếng và thiện chí của Bên cấp phép trong ngành và (2) thiệt hại đối với Mối quan hệ của bên cấp phép với các Nghệ sĩ hiện tại và tương lai. Do đó, Bên cấp phép và Bên được cấp phép đồng ý rằng số tiền được đề cập ở trên không phải là tiền phạt nếu vi phạm và là số tiền thiệt hại được thanh lý hợp lý. Những thiệt hại được thanh lý này là tích lũy và không ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục khác của Bên cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở biện pháp cứu trợ theo lệnh và các biện pháp pháp lý hiện hành. Ngoài ra, Musiclicenses và / hoặc Nghệ sĩ của nó sẽ có quyền, mà không cần cung cấp thông báo trước cho Bên được cấp phép, đưa ra thông báo về Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) (như được cung cấp bởi 17 USC §512 và bất kỳ quy chế kế thừa nào) cho bất kỳ trang web hoặc cửa hàng nào trong đó dự án xuất hiện hoặc được đặt vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này. Những điều đã nói ở trên không phải là tuyên bố giới hạn về quyền hoặc biện pháp khắc phục của Bên cấp phép hoặc Nghệ sĩ của họ liên quan đến bất kỳ việc sử dụng trái phép Bản ghi hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này.

15. Thỏa thuận này không thể được sửa đổi, thay đổi hoặc sửa đổi, ngoại trừ bằng văn bản được thực hiện hợp lệ bởi cả hai bên.

16. Không một bên nào thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây sẽ được coi là sự từ bỏ quyền đó.

17. Bất kỳ nỗ lực nào của Bên được cấp phép nhằm chuyển nhượng Thỏa thuận này khác với những gì được cho phép ở trên sẽ vô hiệu. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên và những người kế thừa tương ứng của họ và những người được chuyển nhượng được phép.

18. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

19. Tất cả các thông báo được yêu cầu theo Thỏa thuận này sẽ (a) điện tử hoặc bằng văn bản, (b) được coi là đã được thực hiện và nhận một cách hợp lệ khi (i) được phục vụ cá nhân, (ii) nhận được bằng điện tử, (iii) được gửi bởi cơ sở thương mại dịch vụ chuyển phát nhanh, hoặc (iv) năm (5) ngày sau khi gửi bằng thư qua thư bảo đảm, yêu cầu nhận lại hàng, đến các địa chỉ được chỉ định dưới đây hoặc tại địa chỉ khác mà các bên sẽ chỉ định bằng văn bản vào từng thời điểm.

20. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam mà không liên quan đến bất kỳ xung đột nào của điều khoản luật. Thỏa thuận này có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần tại Việt Nam. Theo đây, bên được cấp phép tuân theo một cách không thể hủy ngang trước quyền tài phán duy nhất của bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào tại Việt Nam, về bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Bên được cấp phép từ bỏ không thể hủy ngang và đồng ý không khẳng định, bằng cách cử động, như một biện pháp bào chữa hoặc bằng cách khác, bất kỳ khiếu nại nào rằng Bên được cấp phép không thuộc thẩm quyền của các tòa án Việt Nam nêu trên và mọi phản đối rằng Bên được cấp phép bây giờ hoặc sau này có thể phải đặt địa điểm của bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào được đưa ra tòa án như vậy đã được đưa ra trong một diễn đàn bất tiện. Cả Bên cấp phép và Bên được cấp phép theo đây từ bỏ vô điều kiện quyền được xét xử của bồi thẩm đoàn đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này.

21. Ngoại trừ việc tạo ra các tác phẩm âm nhạc gốc, không lúc nào trong khi Thỏa thuận này có hiệu lực, Bên được cấp phép sẽ giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với bất kỳ Nghệ sĩ nào về Bản ghi của Nghệ sĩ khi Thỏa thuận đại diện có hiệu lực giữa Nghệ sĩ và Công ty.

22. Các quy định của Phần II về Giới hạn trách nhiệm (Đoạn 8), Bồi thường (Đoạn 10), Hạn chế Sử dụng (Đoạn 12), Thiệt hại Thanh lý / Điều khoản DMCA (Đoạn 14), Tính hiệu lực từng phần (Đoạn 18), và Luật điều chỉnh / Địa điểm / Thẩm quyền (Đoạn 20) sẽ vẫn tồn tại khi Thỏa thuận Cấp phép này hết hạn hoặc chấm dứt; việc hủy kích hoạt hoặc chấm dứt tài khoản của bạn; và chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng của Musiclicenses).

23. BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NÀY VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA MUSICLICENSES.BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý NỘP CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CẢ THỎA THUẬN GIẤY PHÉP VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA MUSICLICENSES. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CẢ HAI THỎA THUẬN NÀY CÙNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH HOÀN THIỆN VÀ TUYÊN BỐ ĐỘC QUYỀN CỦA THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ MUSICLICENSES PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ ĐỀ XUẤT HOẶC THỎA THUẬN TRƯỚC, BẰNG CHỨNG HOẶC VIẾT VÀ BẤT KỲ PHÉP NÀY VÀ PHÉP THUẬT NÀY CỦA BẠN SỬ DỤNG.

24. Chi tiết đầy đủ về việc sử dụng được phép và hạn chế cho từng loại được nêu dưới đây.

 

1. Nguyên tắc sử dụng cho Kinh Doanh

Sử dụng một lần bản ghi âm trong một dự án quảng bá một thương hiệu, một sản phẩm, một dịch vụ, một quảng cáo, một công ty, một tổ chức hoặc một sự kiện, bao gồm các đoạn demo, gây quỹ hoặc huy động vốn cộng đồng và lời kêu gọi hành động. Không bao gồm quảng cáo có trả tiền (tức là nơi phương tiện được trả tiền để phát sóng hoặc quảng bá dự án của bạn) trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này. Không sử dụng trong các mẫu hoặc bản ghi âm để bán lại; tạo doanh thu hoặc kiếm tiền thông qua quảng cáo; nội dung không phù hợp như khiêu dâm, ma túy, rượu, thuốc lá hoặc nội dung được coi là chỉ phù hợp với khán giả trưởng thành; hoặc cho bất kỳ mục đích chính trị nào.

1.1. Nội bộ

Tùy chọn Phân phối nội bộ là giấy phép sử dụng một lần CHỈ dành cho các dự án nội bộ. Các dự án phải được thể hiện với khả năng chỉ được sử dụng trong các buổi thuyết trình nội bộ của tổ chức, các cuộc họp cổ đông, đào tạo nhân viên, v.v., trong một tổ chức duy nhất. Không dành cho những người không phải là nhân viên của tổ chức xem. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

1.2. Truyền trực tuyến trên web

Tùy chọn phân phối Phát trực tuyến trên web là giấy phép sử dụng một lần dành cho các trang web hoặc các trang phát trực tuyến quảng cáo một công ty, dịch vụ hoặc sản phẩm. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người dùng Tạo khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng có kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên và chi tiêu quảng cáo đã trả được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

1.3. Bên ngoài

Tùy chọn Phân phối bên ngoài là giấy phép sử dụng một lần dành cho bất kỳ phương tiện không phát sóng nào nhắm mục tiêu đến đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng rộng, ví dụ: quà tặng bán hàng, bài thuyết trình bên ngoài, để lại, quảng cáo tại cửa hàng, trưng bày triển lãm thương mại, quảng bá một công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Bạn có thể tạo tối đa 500 bản sao thực của dự án đã hoàn thành Không bán lại. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên và chi tiêu quảng cáo đã trả được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

 

2. Nguyên tắc Sử dụng cho Quảng cáo

Sử dụng một lần bản ghi âm trong một dự án quảng bá một thương hiệu, một sản phẩm, một dịch vụ, một quảng cáo, một công ty, một tổ chức hoặc một sự kiện, bao gồm các đoạn demo, gây quỹ hoặc huy động vốn cộng đồng và lời kêu gọi hành động. Không bao gồm quảng cáo trả tiền (tức là nơi phương tiện được trả tiền để phát sóng hoặc quảng bá dự án của bạn) trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này. Không sử dụng trong các mẫu hoặc bản ghi âm để bán lại; tạo doanh thu hoặc kiếm tiền thông qua quảng cáo; nội dung không phù hợp như khiêu dâm, ma túy, rượu, thuốc lá hoặc nội dung được coi là chỉ phù hợp với khán giả trưởng thành; hoặc cho bất kỳ mục đích chính trị nào.

2.1. Nội bộ

Tùy chọn Phân phối nội bộ là giấy phép sử dụng một lần CHỈ dành cho các dự án nội bộ. Các dự án phải được thể hiện với khả năng chỉ được sử dụng trong các buổi thuyết trình nội bộ của tổ chức, các cuộc họp cổ đông, đào tạo nhân viên, v.v., trong một tổ chức duy nhất. Không dành cho những người không phải là nhân viên của tổ chức xem. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Giấy phép này tùy thuộc vào quy mô nhân viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

2.2. Truyền trực tuyến trên web

Tùy chọn phân phối Phát trực tuyến trên web là giấy phép sử dụng một lần dành cho các trang web hoặc các trang phát trực tuyến quảng cáo một công ty, dịch vụ hoặc sản phẩm. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người dùng Tạo khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng có kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép này tùy thuộc vào quy mô nhân viên và chi tiêu quảng cáo đã trả được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

2.3. Bên ngoài

Tùy chọn Phân phối bên ngoài là giấy phép sử dụng một lần dành cho bất kỳ phương tiện không phát sóng nào nhắm mục tiêu đến đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng rộng, ví dụ: quà tặng bán hàng, bài thuyết trình bên ngoài, để lại đồ đạc, quảng cáo trong cửa hàng, trưng bày triển lãm thương mại, quảng bá một công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Bạn có thể tạo tối đa 500 bản sao thực của dự án đã hoàn thành Không bán lại. Giấy phép này tùy thuộc vào quy mô nhân viên và chi tiêu quảng cáo đã trả được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

 

3. Nguyên tắc sử dụng cho Chương Trình

Sử dụng một lần trong một tập duy nhất của bộ phim dài tập (ví dụ: bộ trực tuyến / bộ web, Kênh YouTube, podcast, chương trình truyền hình, v.v.), tùy thuộc vào các tùy chọn phân phối được chọn khi thanh toán. Nội dung / chủ đề người lớn, sử dụng rượu, thuốc lá hoặc ma túy và nội dung chính trị cần có sự chấp thuận của Musiclicenses trước khi mua giấy phép.

 

4. Nguyên tắc sử dụng cho Web Series

Tùy chọn phân phối Web series là giấy phép sử dụng một lần dành cho các trang web hoặc các trang phát trực tuyến, để sử dụng trong một chương trình quảng cáo trên web hoặc một tập duy nhất trong một loạt phim trực tuyến định kỳ không được thương hiệu tài trợ hoặc quảng cáo cho một công ty hoặc sự kiện. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người dùng Tạo khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng có kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào ngân sách sản xuất được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

 

5. Nguyên tắc sử dụng cho Đám Cưới

Được sử dụng để phát trực tuyến và sử dụng bên ngoài trong phim ngắn Đám cưới, đoạn giới thiệu hoặc video sự kiện cho một cặp đôi. Cũng cho phép tối đa 15 bản sao bên ngoài để bán lại và 500 bản sao tặng. KHÔNG BAO GỒM TIỀN MẠNH HOẶC TRẢ TIỀN QUẢNG CÁO / TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.

 

6. Sử dụng một lần

Mục đích sử dụng một lần để phát trực tuyến trên internet và / hoặc điện thoại di động (thông qua trình duyệt hoặc thiết bị). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người sáng tạo Nội dung khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định.

 

7. Năm Giấy phép Sử dụng

Giấy phép này có thể được sử dụng trong tối đa năm video khác nhau. Nó được thiết kế để phát trực tuyến trên internet và / hoặc điện thoại di động (thông qua trình duyệt hoặc thiết bị). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người sáng tạo Nội dung khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định.

 

8. Nguyên tắc sử dụng cho Film

Được sử dụng trong phim truyện, phim ngắn hoặc đoạn giới thiệu phim. Nội dung / chủ đề người lớn, sử dụng rượu, thuốc lá hoặc ma túy và nội dung chính trị cần có sự chấp thuận của Musiclicenses trước khi mua giấy phép.

8.1. Bên ngoài / Liên hoan Film

Giấy phép này dành cho bất kỳ phương tiện không phát sóng nào nhắm mục tiêu đến đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng rộng, ví dụ: Các mục tham dự Liên hoan phim, các hội nghị, các buổi xem ngoài rạp chiếu. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Giấy phép được chọn phải đáp ứng ngân sách của bộ phim. Giấy phép này KHÔNG bao gồm việc sử dụng phân phối trực tuyến hoặc kỹ thuật số, phân phối sân khấu hoặc phát sóng trên truyền hình, ngoại trừ việc phát trực tuyến trên trang web tham gia Liên hoan phim (tức là Nếu Liên hoan phim phát trực tuyến tất cả các mục trên trang web của chính họ, thì Giấy phép Bên ngoài sẽ bao gồm việc sử dụng này) . Trừ khi có quy định khác trong Mục I của thỏa thuận này, giấy phép này không nhằm mục đích sử dụng để quảng bá thương hiệu, công ty, tổ chức, sản phẩm, khuyến mãi hoặc sự kiện. Các dự án quảng cáo, tức là những dự án có thương hiệu, biểu trưng, ​​tên hoặc số nhận dạng khác của nhiều hơn một Khách hàng cuối, yêu cầu giấy phép tùy chỉnh bằng văn bản từ The Musiclicenses.

8.2. Truyền trực tuyến trên web

Giấy phép này dùng để chiếu và xem phim trên web. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Giấy phép được chọn phải đáp ứng ngân sách của bộ phim. Giấy phép này KHÔNG bao gồm bất kỳ phân phối trực tuyến, Video Theo Yêu cầu hoặc Video Đăng ký Theo Yêu cầu nào, ví dụ: Netflix, Hulu, Youtube Red, v.v. Trừ khi có quy định khác trong Mục I của thỏa thuận này, giấy phép này không nhằm mục đích sử dụng để quảng bá thương hiệu, công ty, tổ chức, sản phẩm, khuyến mại hoặc sự kiện. Các dự án quảng cáo, tức là những dự án có thương hiệu, biểu trưng, ​​tên hoặc số nhận dạng khác của nhiều Khách hàng cuối, yêu cầu giấy phép tùy chỉnh bằng văn bản từ Musiclicenses.

 

9. Nguyên tắc Sử dụng cho Trailer

Giấy phép này nhằm mục đích sử dụng trong đoạn giới thiệu hoặc đoạn giới thiệu quảng cáo cho bộ phim. Bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị đoạn giới thiệu ở dạng cuối cùng trong các phương tiện và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép được chọn phải đáp ứng ngân sách của bộ phim. Giấy phép này không bao gồm quảng cáo có trả tiền trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại Có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này.

 

10. Nguyên tắc Sử dụng cho Cá nhân

Được sử dụng trong video gia đình hoặc dự án của sinh viên. KHÔNG BAO GỒM KIẾM TIỀN HOẶC TRẢ TIỀN QUẢNG CÁO / TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.

 

11. Hướng dẫn cho Video Gia Đình

Được sử dụng trong một bộ phim về sự kiện cuộc sống cá nhân cho một cá nhân hoặc gia đình (ví dụ: video gia đình, sinh nhật, ngày lễ, tốt nghiệp, v.v.). Để sử dụng tại nhà và trong các tài khoản cá nhân trên các trang UGC (Youtube, Facebook, Vimeo, v.v.). Không sử dụng trong các dự án Công ty hoặc Thương mại.

 

12. Hướng dẫn Sử dụng cho Dự án Sinh viên

Được sử dụng bởi một học sinh đã đăng ký nộp một dự án cho một cấp học. Bao gồm tất cả các dạng video web để sắp xếp trong lớp học và các tài khoản cá nhân (phi doanh nghiệp) trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người dùng Tạo khác. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định. Không thể được sử dụng cho bất kỳ mục liên hoan phim bên ngoài nào. KHÔNG BAO GỒM TIỀN MẠNH HOẶC TRẢ TIỀN QUẢNG CÁO / TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.

 

Nguyên tắc sử dụng cho Phi lợi nhuận

Hướng dẫn Sử dụng cho Các Tổ chức Phi lợi nhuận

Được sử dụng trong một dự án duy nhất cho nhà thờ, trường học / trường đại học, tổ chức từ thiện (501c3 hoặc tương đương quốc tế) và chính phủ.

 

13. Nguyên tắc Sử dụng cho Nhà thờ

Sử dụng một lần bản ghi âm trong một dự án quảng bá một thương hiệu, một sản phẩm, một dịch vụ, một quảng cáo, một tổ chức hoặc một sự kiện, bao gồm, gây quỹ và kêu gọi hành động. Không bao gồm quảng cáo có trả tiền (tức là nơi phương tiện được trả tiền để phát sóng hoặc quảng bá dự án của bạn) trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này. Tất cả các giấy phép phi lợi nhuận phải được sử dụng cho tổ chức 501 (c) (3) đã đăng ký hoặc tổ chức quốc tế tương đương. Công ty tương đương quốc tế là các công ty được đăng ký làm tổ chức từ thiện tại quốc gia của họ tương đương với đăng ký 501 (c) (3) ở Hoa Kỳ.

13.1. Nội bộ

Tùy chọn Phân phối nội bộ là giấy phép sử dụng một lần CHỈ dành cho các dự án nội bộ. Các dự án phải được thể hiện với khả năng chỉ được sử dụng trong các buổi thuyết trình nội bộ của tổ chức, các cuộc họp cổ đông, đào tạo nhân viên, v.v., trong một tổ chức duy nhất. Không dành cho những người không phải là nhân viên của tổ chức xem. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể.

Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô tổ hợp được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

13.2. Truyền trực tuyến trên web

Tùy chọn phân phối Phát trực tuyến trên web là giấy phép sử dụng một lần dành cho các trang web hoặc các trang phát trực tuyến quảng cáo một công ty, dịch vụ hoặc sản phẩm. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người dùng Tạo khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng có kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô tổ hợp được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

13.3. Bên ngoài / Trong Dịch vụ

Tùy chọn Phân phối bên ngoài là giấy phép sử dụng một lần dành cho bất kỳ phương tiện không phát sóng nào nhắm mục tiêu đến đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng rộng, ví dụ: tại chỗ, thuyết trình bên ngoài, trưng bày hội nghị, quảng bá một tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Bạn có thể tạo tối đa 500 bản sao thực của dự án đã hoàn thành Không bán lại. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô tổ hợp được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

13.4. Pobcast

Tùy chọn phân phối Podcast là giấy phép sử dụng một lần dành cho podcast chỉ có âm thanh trên bất kỳ nền tảng podcast nào, ví dụ: iTunes, Soundcloud, Libsyn, v.v. Không bao gồm Quảng cáo phải trả phí trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Quảng cáo phải trả phí được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này.

 

14. Nguyên tắc Sử dụng cho Trường học / Đại học

Sử dụng một lần bản ghi âm trong một dự án quảng bá một trường học hoặc một trường đại học, một sản phẩm, một dịch vụ, một quảng cáo, một tổ chức hoặc một sự kiện, bao gồm, gây quỹ và kêu gọi hành động. Không bao gồm quảng cáo có trả tiền (tức là nơi phương tiện được trả tiền để phát sóng hoặc quảng bá dự án của bạn) trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này.

14.1. Nội bộ

Tùy chọn Phân phối nội bộ là giấy phép sử dụng một lần CHỈ dành cho các dự án nội bộ. Các dự án phải được thể hiện với khả năng chỉ được sử dụng trong các buổi thuyết trình nội bộ của tổ chức, các cuộc họp cổ đông, đào tạo nhân viên, v.v., trong một tổ chức duy nhất. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô sinh viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

14.2. Truyền trực tuyến trên web

Tùy chọn phân phối Phát trực tuyến trên web là giấy phép sử dụng một lần dành cho các trang web hoặc các trang web trực tuyến quảng cáo một trường học hoặc trường đại học, dịch vụ hoặc sản phẩm. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người dùng Tạo khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng có kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô sinh viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

14.3. Bên ngoài

Tùy chọn Phân phối bên ngoài là giấy phép sử dụng một lần dành cho bất kỳ phương tiện không phát sóng nào nhắm mục tiêu đến đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng rộng, ví dụ: thuyết trình bên ngoài, triển lãm thương mại hoặc hội nghị, quảng bá một trường học hoặc trường đại học, sản phẩm hoặc dịch vụ. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Bạn có thể tạo tối đa 500 bản sao thực của dự án đã hoàn thành Không bán lại. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô sinh viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

14.4. Podcast

Tùy chọn phân phối Podcast là giấy phép sử dụng một lần dành cho podcast chỉ có âm thanh trên bất kỳ nền tảng podcast nào, ví dụ: iTunes, Soundcloud, Libsyn, v.v. Không bao gồm Quảng cáo phải trả phí trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Quảng cáo phải trả phí được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này.

 

15. Nguyên tắc sử dụng cho Từ thiện, 501 (c) (3) hoặc Hướng dẫn sử dụng tương đương quốc tế

Sử dụng một lần bản ghi âm trong một dự án quảng bá một thương hiệu, một sản phẩm, một dịch vụ, một quảng cáo, một công ty, một tổ chức hoặc một sự kiện, bao gồm cả việc gây quỹ và kêu gọi hành động. Không bao gồm quảng cáo trả phí (tức là nơi phương tiện được trả tiền để phát sóng hoặc quảng bá dự án của bạn) trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này. Tất cả các giấy phép phi lợi nhuận phải được sử dụng cho tổ chức 501 (c) (3) đã đăng ký hoặc tổ chức quốc tế tương đương. Công ty tương đương quốc tế là các công ty được đăng ký làm tổ chức từ thiện tại quốc gia của họ tương đương với đăng ký 501 (c) (3) ở Hoa Kỳ.

15.1. Nội bộ

Tùy chọn Phân phối nội bộ là giấy phép sử dụng một lần CHỈ dành cho các dự án nội bộ. Các dự án phải được thể hiện với khả năng chỉ được sử dụng trong các buổi thuyết trình nội bộ của tổ chức, các cuộc họp cổ đông, đào tạo nhân viên, v.v., trong một tổ chức duy nhất. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

15.2. Truyền trực tuyến trên web

Tùy chọn phân phối Phát trực tuyến trên web là giấy phép sử dụng một lần dành cho các trang web hoặc các trang phát trực tuyến quảng cáo một công ty, dịch vụ hoặc sản phẩm. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người dùng Tạo khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng có kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

15.3. Bên ngoài

Tùy chọn Phân phối bên ngoài là giấy phép sử dụng một lần dành cho bất kỳ phương tiện không phát sóng nào nhắm mục tiêu đến đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng rộng, ví dụ: quà tặng bán hàng, bài thuyết trình bên ngoài, để lại, quảng cáo tại cửa hàng, trưng bày triển lãm thương mại, quảng bá một công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Bạn có thể tạo tối đa 500 bản sao thực của dự án đã hoàn thành Không bán lại. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

15.4. Podcast

Tùy chọn phân phối Podcast là giấy phép sử dụng một lần dành cho podcast chỉ có âm thanh trên bất kỳ nền tảng podcast nào, ví dụ: iTunes, Soundcloud, Libsyn, v.v. Không bao gồm Quảng cáo phải trả phí trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Quảng cáo phải trả phí được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này.

 

16. Nguyên tắc Sử dụng cho Chính phủ

Sử dụng một lần bản ghi âm trong một dự án quảng bá một tổ chức chính phủ, một dịch vụ, một quảng cáo, một tổ chức hoặc một sự kiện, bao gồm cả việc gây quỹ và lời kêu gọi hành động. Không bao gồm quảng cáo trả phí (tức là nơi phương tiện được trả tiền để phát sóng hoặc quảng bá dự án của bạn) trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này. Quảng cáo / xác nhận ứng cử viên và chủ đề có khả năng gây chia rẽ cần phải được Musiclicenses phê duyệt trước khi mua giấy phép.

16.1. Nội bộ

Tùy chọn Phân phối nội bộ là giấy phép sử dụng một lần CHỈ dành cho các dự án nội bộ. Các dự án phải được thể hiện với khả năng chỉ được sử dụng trong các buổi thuyết trình nội bộ của tổ chức, các cuộc họp cổ đông, đào tạo nhân viên, v.v., trong một tổ chức duy nhất. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

16.2. Truyền trực tuyến trên web

Tùy chọn phân phối Phát trực tuyến trên web là giấy phép sử dụng một lần dành cho các trang web hoặc các trang phát trực tuyến quảng cáo một tổ chức, dịch vụ hoặc sản phẩm. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Bao gồm tất cả các dạng video web để đặt ở bất kỳ đâu trên web bao gồm YouTube, Vimeo, Facebook và các trang Nội dung do Người dùng Tạo khác cũng như phát trực tuyến cho các thiết bị / điện thoại cầm tay hỗ trợ web và máy tính bảng có kết nối internet. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để phát trực tuyến dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

16.3. Bên ngoài

Tùy chọn Phân phối bên ngoài là giấy phép sử dụng một lần dành cho bất kỳ phương tiện không phát sóng nào nhắm mục tiêu đến đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng rộng, ví dụ: thuyết trình bên ngoài, rời đi, trưng bày thương mại hoặc hội nghị, quảng bá một tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ. (KHÔNG BAO GỒM QUẢNG CÁO ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN hoặc PHƯƠNG TIỆN BROADCAST trừ khi được nêu cụ thể trong Mục I của thỏa thuận này). Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Bạn có thể tạo tối đa 500 bản sao thực của dự án đã hoàn thành Không bán lại. Giấy phép này cũng tùy thuộc vào quy mô nhân viên được chọn trong quá trình thanh toán như được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

16.4. Podcast

Tùy chọn phân phối Podcast là giấy phép sử dụng một lần dành cho podcast chỉ có âm thanh trên bất kỳ nền tảng podcast nào, ví dụ: iTunes, Soundcloud, Libsyn, v.v. Không bao gồm Quảng cáo phải trả phí trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Quảng cáo phải trả phí được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này.

 

17. Nguyên tắc sử dụng cho Trò Chơi Điện Tử

Sử dụng một lần bản ghi âm để sử dụng trong trò chơi hoặc một đoạn giới thiệu trò chơi video. Không bao gồm quảng cáo có trả tiền trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại Trả phí được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này. (tức là nơi phương tiện được trả để phát sóng hoặc quảng bá dự án của bạn). Nội dung / chủ đề người lớn, sử dụng rượu, thuốc lá hoặc ma túy và nội dung chính trị cần có sự chấp thuận của Musiclicenses trước khi mua giấy phép.

17.1.  Trong Game

Tùy chọn trong trò chơi được thiết kế để sử dụng một lần trong trò chơi điện tử, bao gồm cả phương tiện trực tuyến và vật lý. Giấy phép được chọn phải đáp ứng ngân sách sản xuất trò chơi đã chọn trong quá trình thanh toán. Giấy phép này không bao gồm quảng cáo có trả tiền trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại Có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này.

17.2. PC / Bảng điều khiển

Tùy chọn phân phối PC / Console được thiết kế để sử dụng trong các trò chơi video kỹ thuật số hoặc vật lý, bảng điều khiển hoặc máy tính dựa trên PC, làm chủ đề mở hoặc tín dụng, nhạc nền hoặc cảnh sử dụng cụ thể.

17.3. Di động

Tùy chọn phân phối trên thiết bị di động được thiết kế để sử dụng trong ứng dụng di động gốc / trò chơi điện tử, làm chủ đề mở hoặc kết thúc, nhạc nền hoặc cảnh sử dụng cụ thể.

17.4. Web

Tùy chọn phân phối web dành cho các trò chơi điện tử dựa trên trình duyệt web, như các chủ đề mở hoặc tín dụng, nhạc nền hoặc các mục đích sử dụng cảnh cụ thể.

17.5. Trailer

Tùy chọn đoạn giới thiệu dành cho việc sử dụng trong một đoạn giới thiệu trò chơi điện tử hoặc đoạn giới thiệu cho một trò chơi điện tử. Bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị đoạn giới thiệu ở dạng cuối cùng trong các phương tiện và lãnh thổ được chỉ định. Giấy phép được chọn phải đáp ứng ngân sách sản xuất trò chơi đã chọn trong quá trình thanh toán. Giấy phép này không bao gồm quảng cáo có trả tiền trừ khi tùy chọn Quảng cáo / Khuyến mại Có trả tiền được chọn lúc thanh toán và được nêu cụ thể trong Phần I của thỏa thuận này.

17.6 Truyền trực tuyến trên web

Giấy phép này dùng để hiển thị và xem đoạn giới thiệu hoặc đoạn giới thiệu trên web. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể.

17.7 Bên ngoài

Giấy phép này dành cho một đoạn giới thiệu không phát sóng nhắm mục tiêu đến khán giả bên ngoài hoặc đối tượng rộng, ví dụ: triển lãm thương mại hoặc hội nghị, quang cảnh được phân phối ngoài sân khấu, hội nghị trò chơi hoặc lễ hội. Giấy phép này bao gồm quyền vĩnh viễn để hiển thị dự án ở dạng cuối cùng trong các phương tiện truyền thông và lãnh thổ cụ thể. Giấy phép được chọn phải đáp ứng ngân sách của trò chơi điện tử. Giấy phép này KHÔNG bao gồm phân phối trực tuyến hoặc kỹ thuật số, phân phối sân khấu, hoặc sử dụng chương trình phát sóng truyền hình.